Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

  1. De therapeut D.E.J. Hofman van Praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen Naturo.
  2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen Naturo.
  3. Incidentele adviezen, diagnoses, behandelingen, interventies, trainingen, dan wel andere     incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn     onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene     Voorwaarden van toepassing.
  2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van     een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden     heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden     van de patiënt/cliënt.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze     schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige     bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse behandelingen betreffen.
  2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een     schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging     van een individueel consult.
  3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de     overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze     voorbehouden en/of wijzigingen.
  4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide     partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
  1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een     traject c.q. losse behandelingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de     overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
  2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,     gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij     aangetekende brief te ontbinden indien;
      - De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan       haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming       gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn)       dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
      - Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend,       dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de       onderneming.

Artikel 5. Annulering
  1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient     uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere     persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
  2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
      - Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
      - Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag       voor het consult verschuldigd.
      - Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het       bedrag voor het consult verschuldigd.
      - Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum       is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten       verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24       uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
      - Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en)       in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar       gemaakte kosten.
      - De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft       tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te       maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
  1. De therapeut zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering     van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand     stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft     verkregen.
  2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar     medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
  3. De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over     trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op     privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven
  De tarieven voor consulten, interventies en behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst, die duidelijk zichtbaar aanwezig is binnen de praktijkruimte, en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
  Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
  - Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut, volgens   afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  - Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen   behandelingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen   dient de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op   verrekening, aan de therapeut te betalen.
  - Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
  - Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is   vereist, in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot   het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op   te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen   van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van   voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen   alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten   vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig   de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
  1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een     inspanningsverplichting.
  2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige     wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar     dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende     toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze     aansprakelijk voor gevolgschade.
  3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt     door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar-     eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot     maximaal de kosten van een consult.
  5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag het welk in     rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
  6. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te     treffen die nodig zijn ter beperking van de     schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
  2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die     tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Maastricht bevoegd.